MR

De medezeggenschapsraad obs De Hofmaat

De inhoud en de organisatie van het onderwijs wordt mede bepaald door
de inbreng van ouders. In de medezeggenschapsraad gebeurt dit op onze school in een goede samenwerking van ouders en leerkrachten. De medezeggenschap door ouders is tegenwoordig niet meer weg te denken in de moderne schoolpraktijk.

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich op “obs De Hofmaat” bezig met alle zaken die bijdragen aan het vormen van beleid. Hiertoe zijn in de “Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)” de bevoegdheden geregeld. Zo heeft de MR op diverse terreinen instemmingsbevoegdheid en op andere gebieden adviesrecht.

Jaarlijks terugkerende punten zijn het vakantierooster, de schoolgids, het formatieplan, arbo omstandigheden, rookbeleid, schoolinspectie en schoolplan. Tevens worden allerhande zaken besproken die door ouders of leerkrachten worden gesignaleerd en aandacht behoeven.

De stichting OPONOA, de overkoepelende organisatie van de 16 openbare scholen in Berkelland en Groenlo, heeft een GMR. Alle scholen binnen de stichting worden vertegenwoordigd door één persoon. De voor de MR geldende verdeling van ouders en leerkrachten geldt ook voor de GMR, zodat van de helft van de scholen door een ouder wordt vertegenwoordigd en de andere helft door een leerkracht. Voor de periode 2016– 2020 levert “obs De Hofmaat” een leerkracht in de persoon van Ans Schipper.

De MR bestaat uit 6 leden, evenredig verdeeld over ouders en team. De samenstelling voor het schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Oudergeleding:

Susanne Bomer (voorzitter)
Olaf Kornegoor
Vincent van Berkum 

Personeelsgeleding:

Ivon Berenpas 
Ans Schipper
Henrieke Becks (secretaris)