MR

De medezeggenschapsraad (MR) obs De Hofmaat

De inhoud en de organisatie van het onderwijs wordt mede bepaald door
de inbreng van ouders. In de medezeggenschapsraad gebeurt dit op onze school in een goede samenwerking van ouders en leerkrachten. De medezeggenschap door ouders is tegenwoordig niet meer weg te denken in de moderne schoolpraktijk.

De MR houdt zich op obs De Hofmaat bezig met alle zaken die bijdragen aan het vormen van beleid. Hiertoe zijn in de “Wet Medezeggenschap Scholen (WMS)” de bevoegdheden geregeld. Zo heeft de MR op diverse terreinen instemmingsbevoegdheid en op andere gebieden adviesrecht.

Jaarlijks terugkerende punten zijn het vakantierooster, de schoolgids, het formatieplan, arbo omstandigheden, rookbeleid, schoolinspectie en schoolplan. Tevens worden allerhande zaken besproken die door ouders of leerkrachten worden gesignaleerd en aandacht behoeven.

De stichting OPONOA, de overkoepelende organisatie van de 16 openbare scholen in Berkelland, heeft een GMR. Alle onderwijsteams binnen de stichting worden vertegenwoordigd door twee personen, een ouder en een teamlid. Obs De Hofmaat valt onder onderwijsteam 3, bestaande uit obs De Hofmaat, obs De Marke en obs De Voshaar. 

De MR bestaat uit 6 leden, evenredig verdeeld over ouders en team. De samenstelling voor het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Oudergeleding:

Celine Rutgerink (voorzitter)
Petra Bosklopper
Leonie Mengerink

Personeelsgeleding:

Ivon Berenpas 
Sonja Grooters
Henrieke Becks (secretaris)